Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp10.net

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2021-01-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2021-01-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-08-03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Marcin Paja,

sekretariat@sp10.resman.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

177482350
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie

Dominikańska 4
35-077 Rzeszów

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony parku przy ulicy Dominikańskiej oraz wejścia boczne, od strony: boiska. Przy wejściu od strony boiska jest podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się parter budynku

2. Na terenie przyszkolnym nie ma miejsc parkingowych z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściach bocznych są pracownicy portierni.

4. W budynku na każdym poziomie (poziom -1,0, +1,2) znajduje się korytarz. Korytarze szerokie umożliwiające swobodne poruszanie się. Budynek nie posiada wind.

5. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak