DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem ucznia w Konkursie „Świetlik®”

 Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021