Władysław Sikorski i rewolucja październikowa


  • 7 listopada 1939 r. Dekretem prezydenta RP gen. Władysław Sikorski powołany został na stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie podjął w 1898 r. na krótko naukę w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Od 1899 r. był uczniem III Gimnazjum Klasycznego we Lwowie, gdzie w 1902 r. uzyskał maturę. W latach 1902-1908 studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej, otrzymując dyplom inżyniera. Był jednym z głównych organizatorów na terenie Galicji wschodniej Związku Strzeleckiego. Po jego utworzeniu w 1910 r. objął stanowisko prezesa Wydziału Związku Strzeleckiego. Podczas II wojny światowej – 30 września prezydent Władysław Raczkiewicz mianował go prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw wojskowych. Zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru.

Gen. Władysław Sikorski. Fot. PAP/Archiwum

Generał Władysław Sikorski. PAP

 

  • W nocy z 6 na 7 listopada 1917 r. (24 na 25 października według kalendarza juliańskiego) rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu. W jego wyniku obalono Rząd Tymczasowy i utworzono Radę Komisarzy Ludowych, na której czele stanął przywódca i główny ideolog bolszewików Włodzimierz Lenin. W historii wydarzenie to nazywane jest rewolucją październikową.

Włodzimierz Lenin. Fot. PAP/CAF

Włodzimierz Lenin.PAP

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek