Dokumenty szkolne

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych

 

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Wniosek o wypisanie dziecka

 

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Procedura ewakuacji SP10

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

 

Postępowanie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa w szkole

 

Sygnały alarmowe

 

Informacje dla rodziców na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej

 

10 rad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

 

Zapobieganie otyłości

 

Regulamin konkursu „Ambasador Kultury”